Jump to content

ⴽⵉⴷⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴽⵉⴷⴰⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 67000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵏ , ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 151430 ⵓⴽⵓⵍⵓⵎⵉⵜⵔ² . ⵢⵣⵔⵉ ⴳ ⴽⵉⴷⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⴽⵉⴷⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1962 , ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵏ ⵊⴰⵔ (1990-1996) , ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1991 . ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2012 ⵢⴱⵕⵕⵃ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵔⵜ ⵢⵣⵣⵓⵔⴳⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵙⵉⵙ ⵜⵄⵜⴰⵔⴼ ⴽⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ . , ⴳ ⵢⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⴽⵉⴷⴰⵍ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .