ⴼⵔⵓⵏⵚⵡⴰ ⵀⵓⵍⵓⵏⴹ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴼⵕⵓⵏⵚⵡⴰ ⵀⵓⵍⵓⵏⴹ
ⵍⵉⵙⵎ ⵉⴽⵎⵍⵏ François Gérard Georges Nicolas Hollande
ⵜⴰⵍⵓⵍⵉⵜ 12 ⵖⵓⵛⵜ 1954
ⵔⵡⴰⵏ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵎⴰⵏⴳ ⵜⴱⴷⴰ 1997 - ⵖⵉⵍⴰ
ⴰⵙⴳⵎⴹ

ⴼⵕⵓⵏⵚⵡⴰ ⵀⵓⵍⵍⴰⵏⴷ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: François Hollande) ⵉⵍⵓⵍ ⵖ 1954 ⵖ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵖⵡⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵙ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵣⴳ 15 ⵎⴰⵢ 2012 ⴰⵔ 14 ⵎⴰⵢ 2017. ⴷⴰⵜ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⵔⵎⵓⵏ ⵣⴳ 1997 ⴰⵔ 2008. ⵉⴳ ⴰⵎⵏⵏⵉⵥⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍ (Tulle) ⵣⴳ 2008 ⴰⵔ 2012.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]