ⴼⵍⴰⵛ (ⴱⴰⵔⵉ ⴰⵍⵍⵉⵏ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴼⵍⴰⵛ (ⴱⴰⵔⵉ ⴰⵍⵍⵉⵏ)
ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷⵉⵙⵉ ⴽⵓⵎⵉⴽⵙ
ⵓⴼⵓⵖ 1956
ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⵏ ⴽⴰⵔⵎⵉⵏ ⵉⵏⴼⴰⵏⵜⵉⵏⵓ
ⵔⵓⴱⵔⵜ ⴽⵏⵉⵔ
ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴰⴼⵜ
ⵉⵖⵣⵡⵔ ⵉⵖⵣⵡⵔ ⴷⵉⵙⵉ

ⴼⵍⴰⵛ (Flash) ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⴷⵉⵙⵉ ⴽⵓⵎⵉⴽⵙ. ⴱⴰⵔⵉ ⴰⵍⵍⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵎⴰⵎⵓ ⵉⵙⵎ ‍«ⴼⵍⴰⵛ». ⵉⴱⴰⵢⵏⴷ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⴷ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⴽⵟⵓⴱⵔ 1956 ⵖ ⵛⵓⵡⴽⵉⵢⵙ ⵡⵉⵙ 4. ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⵖ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴽⴰⵔⵎⵉⵏ ⵉⵏⴼⴰⵏⵜⵉⵏⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵔⵓⴱⵔⵜ ⴽⵏⵉⵔ. ⴱⴰⵔⵉ ⴰⵍⵍⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⵏ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⵏ ⴼⵍⴰⵛ ⴱⵄⴷ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⵍⵉ ⴷ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵖ ⵉⴷ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵎⵉⵍⴰⴷ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⵊⴰⵢ ⴳⴰⵔⵉⴽ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Jimenez, Phil (2008). "The Flash". In Dougall, Alastair. The DC Comics Encyclopedia. New York: Dorling