ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵔ

ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵔ ⵏⵖ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⴰⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵔⵊⴰ, ⴷ ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵓⴱⴻⴷⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵎⵏⴽⵛⴰⵎ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ . ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1830, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉⴳ ⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⵔⵊⴰ, ⴷⵉ ⵍⵄⵔⵛ ⵏ ⴰⵜ ⴱⵓⵢⵓⵙⴼ. ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⵔⵊⴰ ⵜⴷⴷⴰ ⴷ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵢⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵎⵉⵛⵍⵉ ⵖⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵓⵔⴷⴰ, ⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵊⵔⵊⵓⵔ. ⵉⵙⵎ ⵏ ⵙⵓⵎⵎⵔ ⵉ ⵜⵉⵡⵡⵉ ⴼⴰⴹⵎⴰ, ⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵓⵔ ⴳⴳⵯⵊ ⵖⴼ ⵡⵔⵊⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⵜⴷⴷⵔ ⴼⴰⴹⵎⴰ.

ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵏⴽⴽⴻⵔⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⴰⴱⴹⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⴷ ⴽⵓⵥⵜ (4) ⵡⴰⵜⵎⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ. ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴰⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⴰⵃⵎⴰⴷ, ⵢⵖⵔⴰ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⴰⵄⴳⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵔⵉⵇⴰ ⵜⴰⵕⵃⵎⴰⵏⵉⵜ, ⵉ ⴷ ⵢⵙⴽⴽⵔ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷⵕⵃⵎⴰⵏ ⴱⵓ ⵙⵉⵏ ⵉⵥⴽⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1715. ⴰⵙⵎⵉ ⵜⵡⵡⴹ ⵙⴰ (7) ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵊⵊⴰ ⵡⴰⵔⵊⴰ, ⵜⵔⵓⵃ ⵖⵔ ⵙⵓⵎⵎⵔ ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴷ ⵛⵛⵉⵅ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ.

ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵅⴼ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵎⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⵅⴼ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵔ
 • ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵏ ⵜⵚⴱⵃⵉⵜ
 • ⴰⵙⵙ ⵏⵏⵉ ⵖⴼ ⵎⴻⴷⴷⵏ ⵢⵥⵡⵔ
 • ⵜⴰⴼⵊⵔⵉⵜ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵉⵜⵔⴰⵏ
 • ⵅⴰⵜⵉ ⵏ ⵡⵉⵏ ⵉⵣⵔⴱⵣⵏ ⵢⴼⴹⵔ
 • ⴳ ⵢⵉⵛⵕⵕⵉⴹⵏ ⵉ ⵜⵎⵃⴰⵍⵍⴰⵙ
 • ⵢⵅⵍⴹ ⵡⵎⵏⴰⵢ ⴷ ⵍⵄⵙⴽⵔ
 • ⵢⴽⴽⵔ ⵓⵄⵊⵊⴰⵊ ⵏ ⵉⵍⵖⵎⴰⵏ
 • ⴳ ⵜⴳⵏⴰⵡ ⵢⵓⵍⵉ ⵉⴹⵔ
 • ⵙⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⵏ ⵉⵃⴷⵕⵏ ⴷⵉⵏⵏⴰ
 • ⵅⴰⵜⵉ ⵏ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵉ ⵖⵣⵉⴼ ⵍⵄⵎⵔ
 • ⵎⴰⵔⵉⵛⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴽⵎⴱⴱⴰⵙ
 • ⴳ ⵉⵅⴼ ⵉⵙ ⵉ ⵉⴼⵔⵔⵓ ⵛⵛⵡⵕ
 • ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵉⴷ ⵏⵜⵜⵣⵓⵔⵓ
 • ⵍⴰⵍ ⵉⵣⴱⴳⴰⵏ ⴷ ⵍⵊⵓⵀⵕ
 • ⴷ ⵍⵊⵏⵉⵏⴰⵔ ⵉ ⴷ ⵍⵡⴽⵉⵍ ⵉⵙ
 • ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵟⴰⵀⵔ
ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ
 • ⴰⵎⴰⵍⴰⵀ ⴰ ⴼⴰⴹⵎⴰ ⵏ ⵙⵓⵎⵎⵔ
 • ⵍⴰⵍ ⵏ ⵡⵎⵣⵓⵔ ⴷ ⵍⵃⵏⵏⵉ
 • ⵉⵙⵎ-ⵉⵙ ⵉⵏⵓⴷⴰ ⵍⵄⵔⴰⵛ
 • ⵜⵓⵔⴰ ⵜⵖⴰⴱ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ
 • ⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⴷⴳ ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ
 • ⵔⵓ ⴰ ⵢⵉⵥⵔⵉ ⴷ ⵍⵃⵎⴰⵍⵉ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]