ⴷⵉ ⴼⵉ ⴷⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵇⵇⴰⵕⵉⴹ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ (ⵇ.ⴼ.ⵟ.) (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Digital Video Disc (DVD)) ⴰⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵜⵓⵃⴹⴰⵏ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵉ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ 8,5 ⴳⵉⴳⴰⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]