Jump to content

ⴱⵓⵔⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵉ

ⴱⵓⵔⵉ (ⵙ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵏⴷⵉⵜ Pori، ⵙ ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ Björneborg) ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴼⵉⵍⴰⵏⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ. ⵜⴰⴳⴳⵓⴳ ⵏⵉⴳ ⵏ 15 ⴽⵎ² ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴷⴰ ⵏ ⴱⵓⵜⵏⵢⴰ، ⴳ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴽⵓⴽⵉⵎⴰⵢⵏⵢⵓⴽⵉ ⵏⵏⴰ ⵎⵇⵇⴰⵔⵏ ⴳ ⴼⵉⵏⴰⵍⴷⴰ. ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵜⴰⴽⵓⵏⵜⴰ.

ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 83.003 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ، ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ 1.704,10 ⴽⵎ² ⴷⴳⵙ 870,11 ⴽⵎ² ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ. ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉ ⴽⵓⵍ 99,53 ⴰⴼⴳⴰⵏ/ⴽⵎ². ⴷⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵏⴷⵉⵜ. ⴱⵓⵔⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴼⵉⵍⴰⵏⴷⴰ، ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵖⵉⵔⵎⴰⵏⵜ.

ⴰⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵙ ⵏⵏⵢⵓ ⵍⵇⵓⵟⵉ، ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵎⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⴽⴰⴱⴰⵔⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴱⵓⵔⵉ، ⵢⴱⵏⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1903 ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⵖⵓⵔⴷⵔⵉⵎ ⵢⵓⵍⵢⵓⵙ ⵉ ⵢⵍⵍⵉⵙ ⵙⵉⵖⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵓⵔ ⵢⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⴷⵎⵔⴰⵡ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ. ⴰⵎⴹⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵢⵚⵎⵎⴰⵎ ⴰⵎⵚⵓⴽⴰⵏ ⵊⵓⵣⵉⴼ ⵙⵜⵏⴱⴰⴽ. ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵥⵓⵕ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵙⴳ ⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⴽⵙⵉⵍⵉ ⴳⴰⵍⵏ ⴽⴰⵍⵢⴰ، ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴹⴹⴰⵕ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴳⵯⵣⵣⴰⵍ. ⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⴽⵙⵉⵍⵉ ⵢⵓⵔⵎⴰ ⴳⴰⵍⵏ ⴽⴰⵍⵉⵍⴰ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵢⵙⵅⴷⴷⴰⵎ ⵍⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ.

ⵊⴰⵔ ⵍⵓⵎⵓⵔ ⵏⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴱⵓⵔⵉ: ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴰⵡⵜⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⵓ، ⵙ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⵊⴰⵣ. ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵍⵊⴰⵣ ⵎⴰⵢⵍⵣ ⴷⵉⴼⵉⵙ، ⴰⵍⴱⵔⴰⵏⵜⴷ ⵏⵢⵓ ⵀⵉⴼⵉⵙ ⴷ ⵙⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵏ.

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⴱⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴽⴰⵏⴷⵎⵙⴰ ⵙⵜⴰⴽⵓⵏⴰⵏ، ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵛⴰⵏ ⵜⵉⵥⵕⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ ⵅⴼ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ. ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]