ⴱⵓⵀⴷⵉⵡⵉⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴱⵓⵀⴷⵉⵡⵉⵍ ⵀⵢⵢⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵅⵜ ⵏ ⵉⵍⵇⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⴽⵔⵡⴰⵏ. ⵓⵔ ⴰⵜⵜⵉⵣⴷⴰⵔⵏ ⴰⴷⴱⵉⴷⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ. ⵉⵖⴱⵉⴷⵏ ⵜⴰⴷⴰⵡⵜ ⵏⵙⵏ ⵜⴽⵏⴰ.


ⵙⵉⵏ ⵉⵇⴰⵖⵏ oⵔ ⵣⴷⴰⵔⵏ ⴰⴷⴱⵉⴷⵏ ⵢⴰⵜ ⴷⵇⵉⵇⴰ ⵓⵍⴰ ⵙⵏⴰⵜ
ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉ ⵢⴰⵜ ⴱⵓⵀⴷⵉⵡⵉⵡⵍ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵄⵍⵓⵛⵜ (ⵙ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ)

ⵜⵚⴰⵡⵡⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⴱⵓⴹ:Commonscat