ⴰⵣⵡⵉⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵣⵡⵉⵍ ⴷ ⵢⵓⵡⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵏⵖ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ (ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢ) ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵟⵟⵏ.

ⵓⴷⵓⵙ ⴰⵏⵎⵔⴰⵡ, ⴷⴷⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳⵔ ⵡⵓⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵟⵟⵏ, ⴷⵉⴳⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵉⵜⵜⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵉⵎⴹⴰⵏⴻⵏ ⵙⴳ ⵥⵉⵔⵓ ⴰⵔ ⵜⵥⴰ.

    • ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⴳ ⵡⵓⴷⵓⵙ ⴰⵏⵎⵔⴰⵡ:

ⵜⵉⵔⵔⴰ « 27 » ⵜⵓⵍⵖ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ (2 ⴷ 7) ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴳⵏⵙⴰⵙ ⴰⵎⴹⴰⵏ « ⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵙⴰ ». ⵜⴳⵏⵙⴻⵙ ⴰⵡⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵙⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵎⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ « 27 ⵏⵏⵉⵢⵔ ». ⵜⵉⵔⵔⴰ « 2 » ⵜⵓⵍⵖ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵡⵉⵍ (2) ⴰⵔ ⵜⵓⵜⵜⴳⵏⵙⴰⵙ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵙⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]