ⴰⵡⵍⵉⵎⴻⴷⴷⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵡⵍⵉⵎⴻⴷⴷⵏ ⵏⵖ (ⵉⵡⵍⵉⵎⴷⵏ, ⵉⵡⵍⵍⵎⴷⴰⵏ) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰⵢ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ ⵢⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⴱⴱⴰⵄ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⵡⵍⵉⵎⴻⴷⴷⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⵖ ⴰⴽⴷ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ. ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵖⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ، ⵏⵜⵜⵏⵉ: ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ (ⴳ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ)، ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⴷⵉⵏⵉⴽ (ⴳ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ). ⴷⴰⵔⴰⵜ ⵉⵙⵜⵉⵄⵎⴰⵔ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ، ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴰⵡⵍⵉⵎⴻⴷⴷⵏ ⵖⴰⴼ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ، ⴰⴽⴽⴷ ⴱⵓⵔⴽⵏⴰⴼⴰⵚⵓ. ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵎⴻⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵜⴰⵡⵍⵎⵉⵜ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵀⴰⵖⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]