Jump to content

ⴰⵡⵍⴻⵍⵍⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵡⵍⴻⵍⵍⵓ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵉⴳ ⵜ
ⵉⵡⵍⴻⵍⵍⵓⵜⵏ ⵓⴱⴷⵉⴷⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ (ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵔⴻⵔⵔⴰⵢ ⵓⴱⴷⵉⴷ)

ⴰⵡⵍⴻⵍⵍⵓⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵍⵓⴳⴰⵏⵜ ⵎⵉ ⵎⵙⴰⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⴰⵡⵏ, ⵎⵄⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵢⵓⵍⵖⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵖⵓⴷⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⴰⵖⵏ. ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵡⵍⴻⵍⵍⴰⵡⵜ. ⵡⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵔⵏⵉ.

ⵏⵖⵢ ⴰⴷ ⵏⵙⵓⵇⵇⵍ ⵙ ⵓⵡⵍⴻⵍⵍⵓ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵙⵡⴰⵔ ⵎⵉ ⵏⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⴳ ⵜⴰⵔⴳⴰⵔⴰ.

ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵡⵍⴻⵍⵍⵓ ⴰⵡⴷ ⵉ ⵓⵇⵓⵔⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵜⵜⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵡⵍⴻⵍⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵯⵏⵉⵜⵏ ⵏⵉⴽ ⵉⵎⵙⴰⴷⴰⵖⵏ. ⵎⴽ ⵎⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⴳⵯⵏⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⴰⵡⵏ, ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵍⴻⵍⵍⵓ ⴰⴷ ⵓⴱⴷⵉⴷ. ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵯⵏⵉⵜⵏ ⴰ ⵉⵎⵙⴰⴷⴰⵖⵏ ⴷⴰ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏⵖ ⵓⵣⵣⵓⵔ ⵏ ⵓⵡⵍⴻⵍⵍⵓ, ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵜⵜⵓⵏ ⴰⵡⵍⴻⵍⵍⵓ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵙⵉⵍⵏ. ⵜⵉⴳⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ (ⴳ ⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵎⵙⴷⵖⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ) ⴳⴰⵏⵜ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵡⵍⴻⵍⵍⵓⵜⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⵉⵔⵎ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵡⵍⴻⵍⵍⵓⵜⵏ ⵓⴱⴷⵉⴷⵏ.

ⴰⵡⵍⴻⵍⵍⵓ ⵓⴱⴷⵉⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵍⴻⵍⵍⵓ ⵓⴱⴷⵉⴷ ⵉⴳⴷⴰ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⴹⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⵙⵉⵍ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵖⵔⵓⴷⵜ ⵜⴳⴷⴰ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⴰⴳ (×2) ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⵙⵉⵍ.

ⴰⵡⵍⴻⵍⵍⵓ ⴰⵡⵔⴻⵔⵔⴰⵢ ⵓⴱⴷⵉⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵍⴻⵍⵍⵓ ⴰⵡⵔⴻⵔⵔⴰⵢ ⵓⴱⴷⵉⴷ

ⴰⵡⵍⴻⵍⵍⵓ ⴰⵡⵔⴻⵔⵔⴰⵢ ⵓⴱⴷⵉⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ h ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵥⵏⵥⴰⵔ r ⵇⴰⴷ ⵜⴳⴷⵓ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ 2πrh ⵜⴳⴷⵓ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵖⵔⵓⴷⵜ 2πrh + 2πr² = 2πr(h + r).

ⴰⵎⵉⴽⴰⵏⵉⴽ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]