ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵉⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵜⵓⵔⴽⵉⵜ, ⴰⴱⴰⵏⴷⵓ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴳ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵊⵊ ⵓⵢⵢⵓⵔ ⴷ ⵉⵜⵔⵉ ⴱⵓ ⵙⵎⵓⵙ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵙ ⵓⵎⵍⵍⴰⵍ, ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵜⵓⵔⴽⵉⵢⵏ Ay yıldız (ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « lune étoile »), ⵏⵖ Al bayrak (ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⴰⴱⴰⵏⴷⵓ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ»)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1844

ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ:

  • ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ: ⵉ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵏⵖⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ.
  • ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ: ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.

ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ codes ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ.

ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
RGB 227/10/23 255/255/255
Hexadecimal #E30A17 #FFFFFF
CMYK 0/96/90/11 0/0/0/0


ⴰⵙⴼⵔⵙ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]