ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ (ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: علم ليبيا) ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ.


ⴰⵙⵇⵇⵓⵍ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵇⵇⵓⵍ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ

ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ (4) ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ:

  • ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
  • ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
  • ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ
  • ⴰⵣⴳⵣⴰ

ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ codes ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ.


ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ
RGB 231/0/19 255/255/255 35/158/70 0/0/0
Hexadecimal #e70013 #FFFFFF #239e46 #000000
CMYK 0/100/92/9 0/0/0/0 78/0/56/38 0/0/0/100

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]