Jump to content

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏⵍⵄⵉⵔⴰⵇ [1] ⴷ ⵓⵎⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ .[2]

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ (4) ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ

ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ

RGB: (235,35,35)

ⵉ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵏ ⵉⵅⴰⴼⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵜⵏⵖⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ.
ⴰⵣⴳⵣⴰ

RGB: (39,138,65)

ⵉ ⵜⵉⵥⵓⵍⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ.
ⴰⵡⵕⴰⵖ

RGB: (250,185,20)

ⵉⵙⵎⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵔⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴷ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ. ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴷ 21 ⵓⵥⵏⵥⴰⵕ ⵉ 21 ⵎⴰⵕⵚ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵏⵏⵓⵔⵉⵣ.
ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ

RGB: (255,255,255)

ⴰⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. [1],Flag & national anthem
  2. [2],Heirs to Forgotten Kingdoms: Journeys Into the Disappearing Religions of the Middle East|date=2015|publisher=Basic Books|isbn=9780465097692