Jump to content

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ
ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵎⴰⵢ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⵉⵊⵊ ⵓⵛⵏⴰⵢⵍ ⴳⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴷ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵙ 32 ⵓⵣⵏⵣⴰⵔ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵏ ⵎⴰⵢ. ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 1807 ⵍⵍⵉⴳ ⵏⵔⴰⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴽⵜⵉⵏ ⴰⵎⵏⵖⵉ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ (3) ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ: ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ codes ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ.

Scheme ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵊⵏⵏⴰ ⴰⵡⵔⴰⵖ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ
HTML #FFFFFF #75AADB #FCBF49
CMYK 255-255-255 117-170-219 252-191-73


ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]