ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⴷⴰ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ ⴷⴰ ⵙⴳⴷⵓⴷⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵜⵢⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ . ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵙ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴳ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ، ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵎⵇⵇⴰⵔⵏⵜ، ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵓⴽⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ، ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⵎⵖⴰⵔ ⵙ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵡⴰⴽⵔⴰⵣⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⴳ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⴷⴰ ⵙⴼⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ . ⴷ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴳⵉ : ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ، ⴷ ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ، ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ، ⴷ ⵏⵢⵓⵣⵉⵍⴰⵏⴷⴰ، ⴷ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ، ⴷ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ.[1][2][3][4][5]

ⵉⵙⵍⴽⵎⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://glosbe.com/tzm/ar/%E2%B4%B0%E2%B5%99%E2%B5%99 ⴰⵙⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
  2. http://www.arborday.org/arborday/arborDayDatesinternational.cfm ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ
  3. https://web.archive.org/web/20160601145655/http://landscaping.about.com/od/treeplantingprograms/a/arbor_day_facts.htm ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ
  4. https://archive.today/20130111070456/http://www.lessonplanet.com/ArborDayLessonPlans ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵉ ⵜⵏⵎⴰⵍ
  5. http://www.arborday.org/arborday/arbordaydates.cfm ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ