ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ
ⵜⵉⵣⴰⵔⵜ 2012
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⴰⵙⵙ 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵖ ⴰⵔ ⵏⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⴰⵏ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1946.[1]

ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⴷ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵓⴽⵣⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵖⵓⵔ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ 187 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2011,[2] ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴽⵕⴰⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ.

ⵉⵜⵜⵓⵖⵜⴰⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2012 ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⵔ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵉⴼⵏⵉⵇⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙⵏⴰⵍⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢ ⵜⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ - ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵢⴰⴽⵓⵛ". ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴱⵔⵉⵙ
  2. "World Radio Day 2021: History, Theme, Invention, True Bhakti | SA News". S A NEWS.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]