ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ( ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ Subtitle-captioning) ⵜⴳⴰⵜ ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵖⴷ ⴰⵖⴼⴰⵡⴰⵍ ⵖ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴷ ⵖ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⴷ ⵖ ⵜⵉⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ ⵏⵖⴷ ⵎⴰ ⵜⵏ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵍⵉ ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ ⵖ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ ⵏ ⴰⵎⵉⵥⴰⵕ. ⴰⵔ ⵜⴰⵡⵙ ⴼ ⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴷⴰ ⵖⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]