Jump to content

ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ

ⴰⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ 2 ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ ⴰⴷ, ⵙⴳ 2 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ"

6 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 6 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.