Jump to content

ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ (ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ : philosophy) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵜⵊⴰⵡⴱⵏ ⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜⵏ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ"

4 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 4 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.