ⴰⵙⵉⵎⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵉⵎⵓ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵓ ASIMO logo

ⴰⵙⵉⵎⵓ (ⵙ ⵜⵊⵊⴰⴱⵓⵏⵉⵜ アシモ) (ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ASIMO) ⵔⵓⴱⵓⵜ ⵉⵜⵚⵓⴱ ⵖ ⵉⵙⴰⵔⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵀⵓⵏⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵍ ⴷ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢ ⵖ ⵊⵊⴰⴱⵓⵏ. ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏⵙ 130 ⵙⴰⵏⵜⵉⵎⵉⵜⵔ, ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏⵙ 54 ⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎ, ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⵢⵜ ⵜⵉⴷⵓ ⵏⵖⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵍ ⴼ ⵉⴹⴰⵔⵏ ⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⴰⵔ ⵜⵕⵡⴰⵃ 6 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵖ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ. ⵚⵓⴱⵏ ⴰⵙⵉⵎⵓ ⵎⴰⵢ ⵢⵔⵓⵃ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009, ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵎⴰ ⵢⵓⵜⵉⵏ 100 ⵏ ⵔⵓⴱⵓⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵉⵎⵓ ⵉⵃⵜⴰⵊⵊⴰ ⴽⵓⵏ ⵢⴰⵏ 1 ⴰⴳⵏⴷⵉⴷ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵕ (¥ 106٬710٬325 ⵏⵖ € +638186 ⵏⵖ £ 504720).

ⴰⵙⵉⵎⵓ
ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵓ
ⵉⴹⴰⵔⵏ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵓ

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵣⵣⴳⵣⵍ ⵉ ⵜⴳⵓⵔⵉ "Advanced Step in Innovative Mobility" ⴷ ⵉⵜⵄⵏⴰⵢⵏ (ⴰⵣⵎⵎⵓⵥⵥⵍ ⴰⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⵖ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ).


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]