Jump to content

ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏ

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⵖⵔ ⵎⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ, ⵉⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ. ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1753, ⵉⵏⵜⴰ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴼⵉⵣⵉⴽ ⴷ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵏⵣ ⵙⵍⵓⵡⵓⵏ, ⵉⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⵜⵉⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ 15 ⵢⴰⵏⵢⵓⵔ 1759 ⴳ ⴱⵍⵓⵎⴱⵣⵉ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 8 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵍ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ, ⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ, ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.  ⵉⴳⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ ⴱⵓⵢⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ, ⵉⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵉⵍ ⵎⴰⴽⴳⵔⵉⴳⵓⵔ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏⵏⵙ.

ⵍⵍⴰⵏ ⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵔⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵉⵥⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ, ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵛⵓⵔⵉⵜ, ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ...

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]