Jump to content

ⴰⵖⵔⵓⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵖⵔⵓⵎ

ⴰⵖⵔⵓⵎ ⵉⴳⴰ ⵉⵊⵊ ⵡⵓⵛⵛⵉ ⵖⵔ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵡⵓⵛⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴰⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⴰⵔⵔⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵜ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵏⵙⵏⵡⴰ ⴳ ⵓⴼⴰⵔⵏⵓ, ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴼⵍⵍⵓⵏⵜ.

ⴰⵖⵔⵓⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵏⵜⴳⴳ ⴰⵔⵔ ⴳ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵣⵍⴰⴼⵜ, ⵏⵔⵏⵓ ⴰⵙ ⴰⵎⴰⵏⵜⵉⵙⵏⵜⵜⵉⵙⵏⵜ, ⴷ ⵜⴰⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵏⴰⵊⵉⵜ ⴰⵔ ⵉⵎⵜⵏ. ⴰⴷⴰⵢ ⵉⵎⵜⵏ ⵏⵙⵉⴷⴼⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⴼⴰⵔⵏⵓ ⵉⵇⴷⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⵡⵓ, ⵏⴽⴽⵉⵙⵜ ⵉⴷ.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]