ⴰⵔⵓⴽⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵔⵓⴽⴰⵙ

ⴰⵔⵓⴽⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⵏⴰⵔⵉⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴳⴰⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵏ ، ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴰⵙ ⴱⴰⵍⵎⴰⵙ. ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 36852 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2013 . ⵜⴰⴳⵡⴰⵏⵛⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵔⵓⴽⴰⵙ ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴳⵉ ⵜⴰⴼⵓⴹ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵓⵛⵏⴳⵓ ⵏ ⵉⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ . ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⴰⵔⴰⴽⵓⵙ 33.01 ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ.

ⵜⴰⵙⴽⴼⵍⵜ ⵏ ​​ⵜⵔⵖⵉ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵔⵓⴽⴰⵙ ⵜⵉⵡⴹ ⴳ ⵓⵣⴰⵍ ⵊⴰⵔ 21.2 ⵏ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⴷ 28° , ⴷ 18 ⵏ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⴳ ⵢⵉⴹ. ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ، ⴷⴰ ⵢⵜⵜⴰⵡⴹ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⵊⴰⵔ 19° ⴷ 23° ⴳ ⵓⵣⴰⵍ .

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵔⵓⴽⴰⵙ
  • ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵔⵓⴽⴰⵙ ، ⴳ ⵜⵎⵏⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⴰⵔⵓⴽⴰⵙ ⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵔⵓⴷⵔⵉⴳⵉⵣ ، ⵙⴽⴽⵔⵏ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⴰⵏⴰⵔ. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷⴰ ⵢⵙⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ ⵏ ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵏⵓⵔⵥⵎ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵢⴹⴼⵔⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⵓⴽⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ، ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 09.00 ⴷ 2:00 ⵜⵎⴷⴷⵉⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]