ⴰⵏⵊⵉⵍⵓⵏⵓ ⴷⵓⵍⵚⵉⵕ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵏⵊⵉⵍⵉⵏⵓ ⴷⵓⵍⵚⵉⵕ (fl. 1339), ⵉⵣEⴰⵔ ⵉⵣⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵏⵉⵜ ⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵢⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⴰⵏⵊⵉⵍⵉⵏⵓ ⴷⵓ ⴷⴰⵍⵓⵔⵜⵓ (fl. 1320s),[1] ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵏⵊⵉⵍⵉⵏⵓ ⴷⵓ ⴷⵓⵍⵚⵉⵜⵓ ⵏⵖ ⴷⵓⵍⵚⵉⵜⵉ[2] ⵉⴹⴰⵕ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵊⵉⵍⵉ ⴷⵓⵍⵚⵉ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⴰⵍⵢⴰⵏ-ⴰⵎⴰⵊⵓⵔⴽⴰⵏ ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⴳⵔⴰⴼⵔ.

ⵉⵜⵜⵉⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ 14, "ⴷⴰⵍⵓⵔⵜⵓ" ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ 1325 ⴷ "ⴷⵓⵍⵚⵉⵔ" ⵜⴰⴽⴰⵔⴷⴰ ⵏ 1339. ⵜⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏⵏⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⵜⵉⵢⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⴱⴰⵍⵎⴰ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵎⴰⵊⵓⵔⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⵜⵓⴳⵔⴰⴼ. ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⵣⴷ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵔⴹⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⵟ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵜⴽⵔⴹⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⴽⵎⴹ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ.[3]

Dalorto 1325 Map[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

Dulcert 1339 Map[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

London c. 1340 map[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Oldham, R.D. (May 1925). "The Portolan Maps of the Rhône Delta: A Contribution to the History of the Sea Charts of". The Geographical Journal 65 (5): 403–424. DOI:10.2307/1782548. 
  2. Pujades (2007: p.491); Campbell (1987).
  3. Caraci (1959), Campbell (1987, 2011).