Jump to content

ⴰⵏⴳⵎⵉⵔⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵏⴳⵎⵉⵔⵙ ⵏⵖ ⴰⵛⵏⴽⵉⵔ(ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Chalk)‏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵡⴷⵉⵢⵉⵏ ⵉⵔⴰⵙⴰⵏ ⵉⵎⵍⵍⵓⵍⵏ ⵓⵎⵣⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵏⴷⵉ ⵉⵣⵣⵉⴷⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]