Jump to content

ⴰⵎⵛⵉⵛ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵎⵛⵉⵛ

ⴰⵎⵛⵉⵛ ⵏⵖ ⴰⵎⵓⵛⵛ ⵏⵖ ⴰⵎⴰⵛⵛⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⴷⵔ ⴰⵙⵓⵟⵟⴰⴹ ⴰⵏⴰⴽⵙⵓⵎ, ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢ ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵙⵎⵍ ⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵣⵎ, ⴷ ⵓⵖⵉⵍⴰⵙⵡⴰⴽⵙⵉⵍ. ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⵛⵛⴰ ⵉⵔⵎⵢⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⵉⵛⵏ ⵉⵏⵎⵢⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ, ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴳⵎⵉⵏ (ⵕⴱⴱⵓⵏ) ⴰⵎⴰⵛⵛⵓ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ. ⴰⵎⵛⵉⵛ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⴱⴱⴰⵙⴽⴰⵔⵏ (ⵍⵎⴰⵅⴰⵍⵉⴱ) ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵎⴽ ⵉⵔⴰ. ⴰⵎⴰⵛⵛⵓ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵥⵕⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴹ. ⵉⵎⵛⵉⵛⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⵍⵡⴰⵡⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵍⵍⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⴽⵍⴰ (ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ) ⴷ ⵉⴳⴰⴷⵉⵔⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ. ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵉⵎⵓⵛⵛⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴷⴷⵔⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 15 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ. ⴰⵎⵛⵉⵛ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵄⵉⵡ (ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ "ⴰⵙⵎⵄⵉⵡ").

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵛⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵛⵛⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]