ⴰⵎⵙⵉⵙⵜⴰⵏ ⴽⵓⵏⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵎⵙⵉⵙⵜⴰⵏ ⴽⵓⵏⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵏⴳⴰⵏⵉⴱⵓⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵏⵉⵎ. ⴷ ⵜⴷⵎⵉⵏⵉⵏ ⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵜ ⴼ ⴽⵓⵏⴰⵏ ⵉⴷⵓⴳⴰⵡⴰ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]