Jump to content

ⴰⵎⵙⴳⴷⴰⵍ:ⴰⴽⵙⵓⵎ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ

Page contents not supported in other languages.
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

@Asnfar: ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⴰⵣⴳⴳⴰⵖ. ⵙⴽⵔ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵙⵔⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ (ⵍⵎⵊⵃⵜⴰⵡⴰ) ⴰⴷ. ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵡⵡⵉⴷ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ, ⵉⴳ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵉⵏⴷ ⴽⵔⴰ, ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵇⵙⴰⵜ.--Brahim-essaidi (talk) 14:44, 3 March 2018 (UTC)