Jump to content

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵓ

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵓ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Apollo program) ⵉⴳⴰ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵍⴰⵍ ⵖⵔ ⵍⴼⴰⴹⴰ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵡⵉⴽⴰⵍⵜ ⵏ ⵏⴰⵙⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵡⵉⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵉⵙⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⴳⴳⵉⵣ ⵖⴰⴼ ⵓⵣⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⵣⵉⵔⵉ . ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⴳⵉ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⴳⴳⵣ ⵖⴰⴼ ⵜⵉⵣⵉⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1969 ⴷ 1972. ⵖⵔ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵓ ⵖⵔ 382 ⵓⴽⵉⵍⵓⴳⴰⵎ ⵙⴳ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⴰⵙⵉⵏ (ⵄⴰⵢⵉⵏⴰⵜ) ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ ⵓⵖⴰⵍⵏ ⵙⵉⵙ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵖⵔⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵃⵍⵍⵉⵍⵏ ⴳ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ ⴷ ⴰⵥⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵣⵉⵔⵉ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ  .

ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1961 ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵊⵓⵏ ⴽⵉⵏⵉⴷⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⴽⵓⵍ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙⴳ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵓ ⵢⴰⵏ ⵟⵟⴰⵇⴰⵎ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵏⵎⵓⴷⴷⴰ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ. ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴳⴳⴰⵣ ⵖⴰⴼ ⵜⵉⵣⵉⵔⵉ ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵓ ⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 1969 ⵉⴳⴰ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵙⵔⵙ ⵉⴹⴰⵔⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⴼ ⵓⵣⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ ⵏⵜⵜⴰ ⵏⵉⵍ ⴰⵔⵎⵔⵙⵜⵔⵓⵏⴳ ⴷ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵡⵉⵏ ⴰⵍⴷⵉⵔⵏ. ⵢⵏⴳⴰⵔⵓ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1974 ⵍⵍⵉⴳ ⵎⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔ ⴰⴱⵓⵍⵓ ⵡⵉⵙⵙ 17. ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴱⵓⵍⵓ

ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴳⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵓⴼⵢⴰⵜⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵓⴼⵢⵉⵜⵉ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1961 ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵓⵣⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵖⵔ ⵍⴳⴰⴹⴰⴻ ⵢⵜⵜⵙⵓⵜⵓⵍ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎ ⵜⵉⵣⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵔⴰⵢⴷ ⵏ ⵍⴼⴰⴹⴰⴻ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵊⴰⵊⴰⵔⵉⵏ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]