ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴽⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ

ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵍⵓⵍⵓ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⴳⵉⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⵓⵜⵛⵉ. ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⴰ ⵓⵎⵍⵉⵍ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵙⵙⴰ ⴰⴱⵉⵊⵊⵓ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵛⵛ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵥⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵖⴰⴹⵜ, ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵟⵟⴰⵏ.

ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴼⵓⵏⴰⵙⵏ ⵖ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⴰⵣⵣⴳ

ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ, ⴷ ⴽⵓⵍⵍⴰ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⴰⴳⴷ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵎⴰⵏ ⴰⵎⵓⴷⵔ ⴰⵖ ⴷⴷⵉ ⵜⵍⴷⵉ, ⵊⵓⵏⴷ:

  1. ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵓⵜ, ⵉⴳⴰ ⵣⴳ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴰⵜⵜⴰⵍ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ,[1] ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵓⵜ ⴰⵔ 505 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵟⵓⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
  2. ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⴳⴰⵢ, ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2012 ⴰⵔ 92 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵟⵓⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
  3. ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⴹ, ⵉⴳⴰ ⵉⴽⵏⵉ ⵏ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵓⵜ.
  4. ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵓⵀⵔⵓⵢ, ⵉⴳⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵉⵎⵉⴷⴷⵣⵉ ⴰⵎⵍⵉⵃ ⵉ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵓⵜ.
  5. ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵢⵓⵎ, ⵉⴳⴰ ⵓⴽⵯⴼⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⵕⴽⴽⴰⵥⵏ ⴼ ⴽⵓⵍⵓ ⵉⴽⵯⴼⴰⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Les différents types de Lait, CHERGUI