Jump to content

ⴰⴼⵓⵏⵉⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴼⵓⵏⵉⵎⵜⵙⵏⵎⵙⵍⵉⵜ, ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⴰⴼⵓⵏⵉⵎ ⴷ ⵜⴰⵢⵓⵡⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵢⵉⵍⵍⵉ (ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵢⵉⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ) ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵓⴼⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⴳⵣⵎ ⴳ ⵓⵙⵔⵔⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ. ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⴰⴼⵓⵏⵉⵎ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴷⵡⴰⵏ, ⵉⵙⵙⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]