Jump to content

ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⴰⵡⴷⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⴰⵡⴷⴰ ⵏⵖ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵯⴷⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵀⴱⴹⵏ ⴰⵎⴼⵕⵕⵊ ⵉ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⴰⵔ. ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⴷⴰ ⴰⵔ ⵎⵏⵉⴳⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵜⵏ ⵉⴱⵔⴽⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⴰⵙⴼⵔ ⵉⵎⵔⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵔⴳⵓⵜⵏ, ⵉⵍⵊⵏⵓⵏⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵉⴱⴹⵉ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]