Jump to content

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
logo n ANC

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: African National Congress / ANC) ⴷ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵉⴼⴼⵓⵙⵜ.

ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵉⵎⵎⵏⵖⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⴰⵒⴰⵔⵜⴰⵢⴷ .

ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵜⵓⵖⴰⵜⴰⵜ ⴷ ⵏⵉⵍⵙⵓⵏ ⵎⴰⵏⴷⵍⴰ, ⵔⵅⵅⵓ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰ ⴷ ⵊⴰⴽⵓⴱ ⵣⵓⵎⴰ (ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⵉⴼⴼⵓⵙⵜ).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]