Jump to content

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵀⴰⵔⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵀⴰⵔⵓⵏ


ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵀⴰⵔⵓⵏ ⵙ(ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Lake Huron) ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵍⵎⴰⵎⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]