ⵏⵉⵏⵜⵉⵏⴷⵓ ⵙⵡⵉⵜⵛ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ Nintendo Switch)

ⵏⵉⵏⵜⵉⵏⴷⵓ ⵙⵡⵉⵜⵛ ⴳⵯⵓⵥ (ⵅⴻⴳⵯⵥ ⴷ Game) ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵏⵉⵏⵜⵉⵏⴷⵓ.