Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⴰⵍⴱⵓⴹ:Askkil n tmaziɣt)
  1. ⴰⵙⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⇔ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ : [1]
  2. ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : [2]
  3. ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ : [3]
  1. https://www.translitteration.com/translitteration/fr/tamazight/ala-lc/
  2. https://www.lexilogos.com/clavier/tamazight_latin.htm
  3. https://www.lexilogos.com/clavier/tamazight.htm